processing...

เงื่อนไข และระยะเวลาการรับประกัน

(ใช้ได้เฉพาะซื้อสินค้า ทีซีแอลในประเทศไทยเท่านั้น)


1. สินค้า ทีซีแอล รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปีหรือตามโปรโมชั่นของทางบริษัทเท่านั้นนับจากวันที่ซื้อ


2. บัตรรับประกันสินค้านี้ ครอบคลุมเฉพาะสินค้าไม่รวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานเช่น ตัวควบคลุมรีโมทโดยที่สินค้านี้

- ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย
- ได้รับการติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสินค้า
- เข้ารับการบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยพร้อมบัตรรับประกันฉบับนี้


3. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมในกรณีที่สินค้า

- สึกหรอจากการใช้งานปกติ เสียหายจาหหารใช้งานไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า มลพิษ แมลง หรือสัตว์อื่นๆ
- ได้รับการดัดแปลง ซ่อมแซมจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ทีซีแอล


4. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการ ทีซีแอล เจ้าของสินค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่งรวมถึงความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง

***หมายเหตุ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กโทรนิกส์(ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น เป้นผู้มีอำนาจในใบรับประกันฉบับนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ service.thai@tcl.com หรือที่เมนู "ติดต่อเรา"

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลประกัน

ระบุหมายเลขเครื่อง 19 หลัก

ใส่อีเมลเพื่อรับเอกสารยืนยันการรับประกันจากเรา

และรับบัตรชมภาพยนต์

แนบรูปภาพ( บิล , สลิป )

กรุณาแนบไฟล์รูปภาพให้ชัดเจน*